Encyklopedia A-I
A B C D E F G H I
Licznik

   odwiedzający

   odwiedzających online

S - Sterylizacja (pl)

Sterylizacja, jednostkowy proces technologiczny polegający na zniszczeniu wszystkich, zarówno wegetatywnych, jak i przetrwalnikowych form mikroorganizmów. Sterylizację przeprowadza się głównie metodami fizycznymi. Prawidłowo wysterylizowany materiał jest jałowy - nie zawiera żadnych żywych drobnoustrojów (także wirusów) oraz ich form przetrwalnikowych czy toksyn. Sterylizacji można dokonać mechanicznie, fizycznie, bądź chemicznie. Proces ten bywa też nazywany wyjaławianiem.

Metody sterylizacji

Wyróżnia się następujące metody wyjaławiania:
• Wyżarzanie lub spalanie
• Sterylizacja suchym gorącym powietrzem
• Sterylizacja nasyconą parą wodną pod ciśnieniem
• Sterylizacja przez sączenie
• Sterylizacja promieniowaniem
o promieniowaniem jonizującym
o promieniowaniem UV
• Sterylizacja gazami
o tlenkiem etylenu
o formaldehydem
o ozonem
• Sterylizacja roztworami środków chemicznych
o aldehydu glutarowego
o kwasu nadoctowego

Wyżarzanie lub spalanie

Wyżarzanie przedmiotu poddawanego wyjaławianiu w płomieniu palnika powoduje spalenie komórek drobnoustrojów. Metoda ta jest stosowana tylko do drobnych przedmiotów metalowych - na przykład do sterylizacji ez stosowanych do posiewów mikrobiologicznych.
Spalanie stosujemy wówczas, gdy chcemy zniszczyć skażony materiał - na przykład odpady szpitalne.

Sterylizacja suchym gorącym powietrzem

Suche gorące powietrze powoduje utlenianie, a co za tym idzie inaktywację i degradację składników komórkowych drobnoustrojów.
Wyjaławianie suchym gorącym powietrzem prowadzi się w sterylizatorach powietrznych, stanowiących zamknięte komory z termoregulacją, stosując temperatury 160-200 °C utrzymywane w czasie od dwóch godzin do kilkunastu minut. Warunki sterylizacji zależą w głównej mierze od wyjaławianego materiału i jego wytrzymałości termicznej. Materiał powinien być suchy, czysty i zabezpieczony przed ponownym skażeniem, na przykład za pomocą termoodpornej folii z tworzywa sztucznego.
Aby materiał został wyjałowiony, suche gorące powietrze musi przeniknąć do jego wnętrza - czas potrzebny na zajście tego procesu nazywany jest czasem przenikania. Gdy materiał osiągnie odpowiednią temperaturę, rozpoczyna się czas utrzymywania się, będący właściwym procesem sterylizacji. Zwykle dla bezpieczeństwa oba czasy wydłuża się o połowę. Materiał powinien być ułożony w sterylizatorze tak, by nie utrudniać dostępu gorącego powietrza.

Sterylizacja parą wodną pod ciśnieniem

Nasycona para wodna powoduje gwałtowną hydrolizę, denaturację i koagulację enzymów i struktur komórkowych. Wyjaławianie jest rezultatem zarówno wysokiej temperatury, jak i aktywności cząsteczek wody. Zwykle stosowane temperatury sięgają 108-134 °C, zaś czas wyjaławiania wynosi 15-30 minut. Aby osiągnąć taką temperaturę pary, podnosi się ciśnienie o wartość od jednej atmosfery w górę. Wzrost ciśnienia o jedną atmosferę powoduje podniesienie temperatury wrzenia wody o około 10 stopni.
Wyjaławianie parą wodną przeprowadza się w autoklawach (aparatach ciśnieniowych), wyposażonych w przyrządy do pomiaru temperatury i ciśnienia oraz odpowiednie elementy zabezpieczające (zawory).
Wyjaławianie hermetycznie zamkniętych pojemników z roztworami możliwe jest dzięki temu, że doprowadzona do autoklawu nasycona para wodna oddaje im swoje ciepło utajone, ogrzewając je do własnej temperatury. Roztwór w pojemniku paruje, wytwarzając "własną" parę, która jest faktycznym czynnikiem sterylizującym.
Proces sterylizacji parą wodną składa się z następujących etapów:
• Czas nagrzewania - ciepło przenika wówczas w głąb materiału. Czas ten jest różny dla różnych obiektów, dlatego np. różne rodzaje pojemników należy wyjaławiać oddzielnie.
• Czas wyrównania temperatury - para wodna oddaje swoje ciepło utajone materiałowi aż do chwili, gdy temperatury wyrównają się i wymiana ciepła ustąpi.
• Czas wyjaławiania - właściwa sterylizacja, podczas której staramy się utrzymywać temperaturę przez stosowny okres. Zwykle dla bezpieczeństwa wydłuża się go o połowę.
• Czas schładzania autoklawu - czas od chwili przerwania ogrzewania do momentu, gdy manometr wskaże, że ciśnienie wewnątrz autoklawu jest równe atmosferycznemu.
Wyjaławianie parą wodną nie może być, rzecz jasna, stosowane do płynów niebędących układami wodnymi oraz do pustych pojemników, gdyż nie ma w nich z czego powstawać para. Uzyskane wówczas warunki sprowadzają się do podwyższenia temperatury (jak w przypadku sterylizacji suchym gorącym powietrzem). Jest ona jednak zbyt niska, by proces osiągnął wymaganą skuteczność.
W hermetycznie zamkniętych pojemnikach wytwarza się nadciśnienie, którego wielkość zależy od stopnia wypełnienia - jeśli roztwór zajmuje ponad 90% pojemości, ciśnienie może rozerwać pojemnik. Dlatego też zaleca się, by pojemnik nie był wypełniony w więcej niż 85 procentach.
Drugim istotnym zjawiskiem jest to, że płyn w pojemniku stygnie wolniej, niż komora autoklawu. Powstaje więc nadciśnienie, które grozi implozją pojemnika. Aby się przed nią ustrzec, nie należy wyjmować zawartości autoklawu tuż po jego otwarciu. Można też zastosować chłodzenie cieczą, aby temperatury wyrównywały się szybciej.
Nasyconą parą wodną możemy wyjaławiać zarówno roztwory wodne, jak i odzież ochronną, opatrunki, narzędzia. Materiały należy zabezpieczyć przed powtórnym skażeniem.

Sączenie

Istotą tego procesu jest fizyczne usuwanie drobnoustrojów z roztworu lub gazu przez zatrzymanie ich na jałowym sączku membranowym o średnicy porów mniejszej niż 0,2 mikrometra. Sączki te to cienkie błony o grubości około 70-140 mikrometrów, mające kształt krążków lub arkuszy.
Korzyści wynikające z tej metody są znaczące - nie zmienia się pH roztworu, nie rozpadają się jego składniki wrażliwe na temperaturę (termolabilne, na przykład witaminy), substancje nie ulegają adsorpcji na materiale sączka.
Zestawy do sączenia należy wyjałowić za pomocą pary lub suchego gorącego powietrza. Koniecznie jałowy musi być też pojemnik, do którego zbieramy roztwór, a dozowanie do opakowań jednostkowych musi odbywać się w warunkach aseptycznych.
Ten typ wyjaławiania, z racji zagrożenia wtórnym skażeniem podczas dozowania, stosujemy tylko wówczas, gdy roztworu nie można wyjałowić termicznie - na przykład gdy jest to roztwór zawierający witaminy lub preparat biologiczny (enzymy, surowica). Metodą sączenia wyjaławia się również powietrze - rolę filtra pełnią arkusze z włókien szklanych (filtry HEPA).

Sterylizacja promieniowaniem

Promieniowanie UV

Wyjaławianie polega na naświetlaniu materiału promieniowaniem ultrafioletowym. Promieniowanie to zmienia strukturę kwasów nukleinowych, dlatego najsilniej działa na formy wegetatywne drobnoustrojów. Używa się fal o długości 210-328 nm (najbardziej aktywne jest promieniowanie o długości fali 254 nm), emitowanych np. przez lampy rtęciowe (niskociśnieniowa rura z kwarcu, wypełniona parami rtęciowymi).
Promieniowanie ultrafioletowe jest szkodliwe dla ludzi - może powodować między innymi stany zapalne skóry i zapalenie spojówek.
Promieniowanie ultrafioletowe nie przenika w głąb płynów i ciał stałych, jest absorbowane przez szkło i tworzywa sztuczne. Dlatego też wyjaławiamy w ten sposób na ogół tylko powietrze lub powierzchnię przedmiotów. Jest to metoda pomocnicza.

Promieniowanie jonizujące

Sterylizacja promieniowaniem jonizującym przebiega zarówno w sposób bezpośredni, jak i pośredni, przez produkty radiolizy wody. Źródłem tego promieniowania mogą być na przykład izotopy - zwykle używa się izotopu kobaltu 60Co.
Zwykle stosowaną dawką jest 25 000 Gy (2,5 Mrad).
Metodę tę stosujemy do wyjaławiania materiałów termolabilnych - sprzętu medycznego jednorazowego użytku, opatrunków, materiałów transplantacyjnych oraz żywności.

Wyjaławianie gazami

Stosujemy je w szczególnych przypadkach, gdyż z reguły stosowane gazy są agresywnymi reagentami i zachodzi ryzyko zajścia niekorzystnych zmian chemicznych w materiale poddawanym wyjaławianiu lub sorpcji gazów.

Tlenek etylenu

Jest to czynnik o działaniu alkilującym, bakterio- i wirusobójczy. W wyższych stężeniach niszczy też przetrwalniki.
Tlenek etylenu może powodować u ludzi podrażnienie błon śluzowych, nudności i wymioty. Jest też łatwopalny, a z powietrzem tworzy mieszaninę wybuchową - ryzyko wybuchu zmniejsza się, mieszając 10% lub 20% tlenku etylenu z dwutlenkiem węgla lub azotem.
Do sterylizacji używany jest czysty tlenek etylenu lub jego mieszanina z dwutlenkiem węgla (w proporcji 1:9). Sterylizację prowadzi się w komorze gazoszczelnej w temperaturze 30-65°C, przy wilgotności względnej 40-60%. Stężenie gazu nie powinno przekraczać 1200 mg/l. Skuteczność procesu bardzo zależy od tych warunków.
Zaletą tlenku etylenu jest jego przenikliwość - gaz ten przedostaje się przez tworzywa sztuczne, którymi owija się wyjaławiane przedmioty, dzięki czemu po wyjęciu są one od razu zabezpieczone przed wtórnym zakażeniem. Jednocześnie, ze względu na możliwość sorpcji gazu przez wyjaławiany materiał, konieczne jest zachowanie tzw. okresu resorpcji.
Tlenkiem etylenu wyjaławiamy materiały i sprzęt medyczny z tworzyw sztucznych, które mogą odkształcać się po wpływem temperatury, np. cewniki.

Formaldehyd

Formaldehyd jest czynnikiem alkilującym, aktywnym względem form wegetatywnych i przetrwalników. Ma jednak ograniczone zastosowanie ze względu na toksyczność. Do wyjaławiania używa się sterylizatorów.
Sterylizacja roztworami środków chemicznych
Metoda stosowana tylko w szczególnych przypadkach, gdy wyjaławianie innymi metodami jest niemożliwe. Wyjaławianie prowadzimy w temperaturze pokojowej w zbiornikach pełnych roztworu środka chemicznego. Po zakończeniu sterylizacji meteriały opłukuje się jałową wodą, suszy na jałowej serwecie i zabezpiecza przed wtórnym skażeniem.

Aldehyd glutarowy

Aldehyd glutarowy jest aktywny w stosunku do form wegetatywnych bakterii, wirusów, przetrwalników, i grzybów. Nie powoduje korozji metali i nie uszkadza wyrobów gumowych.
Do wyjaławiania stosowany jest przeważnie roztwór 2% o pH 7,5-8,5 (o największej aktywności w stosunku do przetrwalników), do którego dodaje się 0,3% wodorowęglanu sodu. Materiał zanurza się w nim na trzy godziny.
Aldehyd glutarowy może powodować podrażnienie skóry, oczu i błon śluzowych.

Kwas nadoctowy

Kwas nadoctowy jest silnie utleniający, toksyczny i reaktywny. Wykazuje aktywność w stosunku do form wegetatywnych i przetrwalników. W roztworach wodnych łatwo rozkłada się do tlenu i kwasu octowego.
Do wyjaławiania stosuje się roztwory 0,1-0,5%.

źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Sterylizacja_%28technologia%29


Data utworzenia: 17/02/2007 @ 21:50
Ostatnie zmiany: 20/02/2007 @ 09:20
Kategoria : S
Strona czytana 7083 razy


podglad wydruku podglad wydruku     Wersja do druku Wersja do druku

 
Komentarze


Komentarz #14 

autor : cocohh 12/12/2017 @ 06:45

Clever little fox fable story tiger getting older,running speed even the goat can not catch up, strength is not young is so strong, the body also Cheap Nike Air Max lost
a chaussures nike circle. The tiger thought: It would be great if you could grab the little Christian Louboutin talon animal without exerting any effort. So, Lao think of a way. The tiger pretended to be sick,
lying in the hole does not come out. cheap nike air shoes The tiger also made an order to the small animals in the forest, asking everyone to see polyvore girls sets it one by one. The first day, the white rabbit to see the tiger. Rabbit bounce jumping into the tiger hole, just into the tiger hole, the white rabbit feel nike chaussures very scared. One side zapatillas nike mujer of the cave angle is pandora 2017 a new balance pas cher lot of white bones, cave walls, there cheap nike shoes are many cobwebs. Little White Rabbit think it seems to greet the passage to hell. Just then, the tiger that had been in the hole all of a sudden rushed forward to bring the white rabbits who had not yet reacted to eat a clean, a little meat and blood are not left. Little white rabbit will not come back. The next day, the goat went to see the tiger. The goats rush into the dark sunk tiger caves at their earliest speed. The little goat rushed into cheap adidas shoes the tiger hole and politely said, 'Anybody?' After a long absence, the little goat thought no one would turn around and want to go. adidas chaussures However, when the young goat is ready to start, the tiger hiding under the bed crawls out, rushes to the back of a young goat Chaussures Nike pas cher and bites the back of a young women's nike shoes goat. The little goat did not want to be eaten by the tiger, ran around and tried to drop the Marque sac tiger from his cheap moncler back. Tiger Coach bags 2017 can not let go, after a while, the goat's strength gone. The tiger lifted it and bite it around the neck of a young goat, breaking the nike discount goat. The young goat has not come back yet. The third day, small deer went to see the tiger. Little moncler coats deer singing while singing tiger hole, but she did not know then, he himself will be taken away by death. Small deer into the tiger hole, lying on the side of the tiger see a woman, he did not hesitate to rushed up, Nike Air Max bitten the deer neck, let the deer also cut off gas. Fawn did not come back. down jackets and coats The fourth day, a small fox to see the tiger. Little fox walked like a tiger hole. To the tiger cave, the little fox looked to the ground and found all the footprints on the ground, without a footprints out. So, the chaussure nike 2017 little fox sitting outside the tiger cave rest, after half an hour, the tiger see the little fox did not come in, asked the little fox: 'fox, you are outside the cave for half an hour, why not come in '' You see, on the ground, are walking into the footprints of a tiger hole, there is no one out of the footprints, so on-­e I entered the tiger hole is not it can not get out! 'Then, the little fox go Back to the forest.


Komentarz #13 

autor : wwwww 14/11/2017 @ 10:17

air jordan

longchamp

true religion jeans

michael kors outlet online

air jordan 6

jordan shoes

true religion

falcons jersey

nike roshe one

lebron james shoes

light up shoes

james harden shoes

mlb jerseys

michael kors factory outlet

yeezy boost 350 v2

real jordans for sale cheap

michael kors purses

yeezy boost

supreme clothing

led light up shoes

gucci belt

curry 4

michael kors

pandora jewelry

michael kors outlet

air max 2018

nmd

longchamp outlet

longchamp handbags

adidas ultra boost 3.0

lacoste online shop

nike polo

cheap nfl jerseys china

vans shoes

nike air zoom

under armour curry 3

links of london sale

adidas stan smith

michael kors outlet

kobe 9

michael kors outlet online

birkin bag

golden goose sneakers

tom ford glasses

kate spade handbags

kobe byrant shoes

nike air max 2016

Komentarz #12 

autor : qzz888 07/11/2017 @ 08:33

hugo boss outlet

discount oakley sunglasses

jacksonville jaguars jersey

coach outlet store online

asics outlet

ray ban sunglasses

fitflops sale

kate spade outlet

nike store

buffalo bills jerseys

washington redskins jerseys

prada outlet

kate spade handbags

christian louboutin shoes

michael kors uk

michael kors outlet online

christian louboutin outlet

polo ralph lauren

ray ban sunglasses outlet

coach outlet store

nike air huarache

jordan shoes

jordan shoes

coach outlet online

kansas city chiefs jerseys

hermes belts

pandora outlet

cheap oakley sunglasses

cheap ray bans

cheap jordans

clippers jersey for sale

coach outlet online

detroit lions jerseys

falcons jersey

oakley sunglasses

nike huarache

reebok outlet

nike air max

nike tn pas cher

michael kors handbags

michael kors handbags sale

nike shoes

nike outlet

nike outlet

ray ban sunglasses


Komentarz #11 

autor : Andada 20/10/2017 @ 11:09

polo ralph lauren

cheap ray bans

ralph lauren outlet

michael kors outlet

coach outlet store

hugo boss outlet

replica watches

titans jersey

replica watches

oakley sunglasses

christian louboutin shoes


Komentarz #10 

autor : linmangmu 14/09/2017 @ 05:14

cheap mlb jerseys

michael kors outlet

http://www.kobeshoes.uk

golden goose

yeezy boost 350 v2

adidas tubular shadow

longchamp outlet

air max 2018

atlanta falcons jersey

nike football boots

nike roshe one

chrome hearts online

adidas superstar shoes

adidas superstar shoes

pandora charms

cheap jordans

longchamp bags

yeezy boost 350 v2

roshe shoes

nike air zoom

chrome hearts online

converse outlet store

longchamps

michael kors outlet

adidas outlet

lebron james shoes

true religion

yeezy boost 350

links of london

timberland outlet

yeezy boost

air jordan

StartPoprzedni [ 1 2 3 ] NastępnyEnd

 
e-biotechnologia.pl
Encyklopedia K-Z
.:Licencja Encyklopedii:. K L M N O P R S T U V Z
Szukaj

Teksty encyklopedii udostępniany na licencji GNU Free Documentation License.
  Site powered by GuppY v4.5.17 Š 2004-2005 - CeCILL Free License

Strona załadowana w 0.1 sekundę